" ฐานรากแห่งความเป็นเลิศ "

              
ในช่วงปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2533 เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก  มีการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค
       พื้นฐานที่ยังขาดแคลนอยู่อย่างรวดเร็วทำให้เกิดภาวะขาดแคลน  วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ตลอด จนการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
       ที่มีเทคโนโลยีสูง     เพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพให้สำเร็จลุล่วงไปได้ในเวลาที่จำกัด   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2533           มีกลุ่มวิศวกรไทย
      สถาปนิกไทย    และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขาอาทิงานโยธางานโครงสร้างงานธรณีเทคนิค    งานวางแผนการ  จราจรและขนส่ง
      งานสำรวจงานสถาปัตยกรรม      และภูมิสถาปัตย์ได้รวมตัวกันก่อตั้ง บริษัท    เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม    ภายใต้ชื่อ
      “ บริษัท เอพซิลอนจำกัด”   บุคลากร  ของบริษัทฯมีประสบการณ์เฉพาะทางในแต่ละสาขา   เฉลี่ยมากกว่า  10 ปี  ขึ้นไป   ซึ่งในช่วงเวลา
      ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเชิญเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่สำคัญหลายโครงการ
      คุณภาพงานที่ออกจากเอพซิลอนได้เป็นที่ประจักษ์ในวงการ บริษัทที่ปรึกษา ความเป็นมาตราฐานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
      และจรรยาบรรณ   ดั่งคำว่า  "ฐานรากแห่งความเป็นเลิศ"