::::  ถนน  ทางยกระดับ  อุโมงค์  สะพานข้ามแม่น้ำ  ::::
  ::::   ทางพิเศษ  ::::
  ::::   ระบบขนส่งมวลชน  ::::
  ::::   สนามบิน  ::::
  ::::   ระบบสาธารณูปโภค  ::::
  ::::   อาคาร - คลังสินค้า -  นิคมอุสาหกรรม   ::::
  ::::   ระบบสารสนเทศ  ::::

::::  ทางพิเศษ ::::
 
 

โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ค่าก่อสร้าง : 24,417 ล้านบาท
ระยะเวลา : 4 ปี (  15 ธ.ค.55 - 14 ธ.ค.59 )
ลักษณะโครงการ : ทางพิเศษขนาด 6ช่องจราจร ระยะทางรวม17กม. พร้อมระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง
ประเภทงาน : 1.ทบทวนและปรับแก้แบบรายละเอียด 2.  คัดเลือกเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานโครงการ
                       3. ควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง

     
 

โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา – อาจณรงค์ (ทางพิเศษฉลองรัช)

เจ้าของโครงการ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ค่าก่อสร้าง : 10,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 10/2536- 10/2540
ลักษณะโครงการ : เป็นการเสริมโครงข่ายระบบทางด่วน
ประเภทงาน : ควบคุมงานก่อสร้าง

   

 

  โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3

เจ้าของโครงการ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ค่าก่อสร้าง : 30,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2538-05/2539
ลักษณะโครงการ : เป็นการเสริมสร้างโครงข่ายระบบทางด่วน
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการก่อสร้างทางขึ้น ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้าออกสุวรรณภูมิ
ทางทิศใต้

เจ้าของโครงการ : การพิเศษแห่งประเทศไทย
ค่าก่อสร้าง : 2,300 ล้านบาท
ระยะเวลา : 01/2548-06/2548
ลักษณะโครงการ : เป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ทางพิเศษ บูรพาวิถี ที่ต้องการเข้า ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประเภทงาน : สำรวจออกแบบราบละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง

     
 

โครงการก่อสร้างทางพิเศษสาย รามอินทราวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ค่าก่อสร้าง : 6,850 ล้านบาท
ระยะเวลา : 08/2548-02/2551
ลักษณะโครงการ : เป็นการเสริมโครงข่ายระบบทางด่วน
ประเภทงาน : ทบทวนแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง