::::  ถนน  ทางยกระดับ  อุโมงค์  สะพานข้ามแม่น้ำ  ::::
  ::::   ทางพิเศษ  ::::
  ::::   ระบบขนส่งมวลชน  ::::
  ::::   สนามบิน  ::::
  ::::   ระบบสาธารณูปโภค  ::::
  ::::   อาคาร - คลังสินค้า -  นิคมอุสาหกรรม   ::::
  ::::   ระบบสารสนเทศ  ::::

::::  ระบบสารสนเทศ ::::
 
 

โครงการศึกษาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร

เจ้าของโครงการ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลา : 09/2538-09/2539
ลักษณะโครงการ : เป็นการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ประเภทงาน : ศึกษาและจัดเก็บข้อมูล

   

 

  โครงการจัดทำแผนโครงข่ายสะพาน ในแม่น้ำสายหลัก

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการ
ค่าก่อสร้าง : 16,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2538-03/2539 
ลักษณะโครงการ : เป็นการศึกษาและวางแผนโครงการ โครงข่ายสะพาน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น

     
 

โครงการศึกษาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ในบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้าง : 14,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 05/2542-03/2543 
ลักษณะโครงการ : เป็นการศึกษาวางแผนแม่บทโครงข่ายทางหลวง และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประเภทงาน : ศึกษาและวางแผน
-