::::  ถนน  ทางยกระดับ  อุโมงค์  สะพานข้ามแม่น้ำ  ::::
  ::::   ทางพิเศษ  ::::
  ::::   ระบบขนส่งมวลชน  ::::
  ::::   สนามบิน  ::::
  ::::   ระบบสาธารณูปโภค  ::::
  ::::   อาคาร - คลังสินค้า -  นิคมอุสาหกรรม   ::::
  ::::   ระบบสารสนเทศ  ::::

 ::::  สนามบิน ::::
 
 

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ

เจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าก่อสร้าง : 65,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 2554 - 2560
ลักษณะโครงการ : พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร เพิ่มขึ้นจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี
ประเภทงาน : ที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ

     
 

โครงการก่อสร้างสนามบินภูเก็ต

เจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าก่อสร้าง : 5,146.7 ล้านบาท
ระยะเวลา : 2553-2557
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้าง ปรับปรุงขยายลานจอดอากาศยาน อาคารและถนนภายใน
ท่าอากาศยาน
ประเภทงาน :ที่ปรึกษาโครงการ

     
 

โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ

เจ้าของโครงการ : ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่
ค่าก่อสร้าง : 120,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2542-05/2548
ลักษณะโครงการ : เป็นการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ แห่งที่ 2
ประเภทงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

   

 

  โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ท่าอากาศกรุงเทพ

เจ้าของโครงการ : ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ค่าก่อสร้าง : 30,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 02/2547-08/2548 
ลักษณะโครงการ : เป็นการออกแบบรวมก่อสร้าง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการรองรับปริมาณ การจราจรทางอากาศ
ประเภทงาน : ผู้ออกแบบ