::::  ถนน  ทางยกระดับ  อุโมงค์  สะพานข้ามแม่น้ำ  ::::
  ::::   ทางพิเศษ  ::::
  ::::   ระบบขนส่งมวลชน  ::::
  ::::   สนามบิน  ::::
  ::::   ระบบสาธารณูปโภค  ::::
  ::::   อาคาร - คลังสินค้า -  นิคมอุสาหกรรม   ::::
  ::::   ระบบสารสนเทศ  ::::

::::  ระบบขนส่งมวลชน  ::::
 
 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เจ้าของโครงการ :การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ค่าก่อสร้าง : 13,335 ล้านบาท
ระยะเวลา : 1,640 วัน
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับพร้อมอาคารจอดแล้วจร
ประเภทงาน : ควบคุมงานก่อสร้าง

     
 

โครงการรถเมล์รางกรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ค่าก่อสร้าง : 1,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2536-04/2537 
ลักษณะโครงการ : เป็นระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับ ผลกระทบในขณะก่อสร้างรถไฟฟ้า BTS
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเบื้องต้น

   

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบขนส่งมวลชน ในจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ค่าก่อสร้าง : 41,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 04/2537-05/2538 
ลักษณะโครงการ : เป็นระบบมวลชนเพื่อแก้ปัญหา การจราจรในเชียงใหม่
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเบื้องต้น

     
 

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครระยะแรก

เจ้าของโครงการ : องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
ค่าก่อสร้าง : 80,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 03/2539-11/2545 
ลักษณะโครงการ : เป็นระบบมวลชนใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
ประเภทงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

     
 

โครงการรถไฟความเร็วสูงสาย
กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ : รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ค่าก่อสร้าง : 120,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 04/2548-07/2548 
ลักษณะโครงการ : เป็นระบบมวลชนความเร็วสูง เชื่อมโยงสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
-